ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ทัวร์ไต้หวัน article

(( ดูรายละเอียดส่วนลดที่โปรแกรม / รายการโปรโมชั่น อาจไม่ร่วมกิจกรรมส่วนลดนี้ ))

 

CODE : TW-5404 TPE01

“ทัวร์ไต้หวัน 6 วัน อินดี้ตัวพ่อ”

หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด A

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินเถาหยวน เมืองหนานโถว วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้

Day 3 :

เมืองเจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

เมืองไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านคอสเมติก ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

Day 5 :

เมืองผิงซี หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น วัดซงซานฉือโย่ว – ตึกไทเป 101ย่านซีเหมินติง

Day 6 :

สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

22 – 27 พ.ค. / 19 – 24 มิ.ย. / 03 – 08 ก.ค.

21 – 26 ส.ค. / 25 – 30 ก.ย. / 02 – 07 ต.ค.

15,999.-

05 – 10 มิ.ย. / 11 – 16 ก.ย.

16,999.-

15 – 20 พ.ค. (วันวิสาขบูชา) / 19 – 24 ต.ค. (วันปิยะ)

17,999.-

07 – 12 ส.ค. (วันแม่) / 22 – 27 ต.ค. (วันปิยะ)

18,999.-

13 – 18 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา)  

24 – 28 ก.ค. (วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10)

09 – 14 ต.ค. (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

19,999.-

       

COED : TW-5404 TPE02

“ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน อาร์ตตัวพ่อ”

หนานโถว ไทจง ไทเป

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด A

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินเถาหยวน เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ ร้านกาแฟ เมืองไทจง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต

Day 3 :

หมู่บ้านสายรุ้ง – เมืองไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ วัดหลงซานซื่อ – อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ร้านคอสเมติก ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง

Day 5 :

สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

31 พ.ค. – 4 มิ.ย. , 21 – 25 มิ.ย.

12,999.-

22 – 26 , 25 – 29 พ.ค.

01 – 05 , 07 – 11 , 08 – 12 , 15 – 19 , 20 – 24 มิ.ย.

03 – 07 , 10 – 14 , 20 – 24 ก.ค.

03 – 07 , 17 – 21 , 24 – 28 ส.ค.

02 – 05 , 07 – 11 , 14 – 18 , 21 – 25 , 28 ก.ย. – 2 ต.ค.

13,999.-

02 – 06 , 03 – 07 , 16 – 20 , 17 – 21 ต.ค.

14,999.-

16 – 20 พ.ค. (วันวิสาขบูชา)

19 – 23 , 20 – 24 ต.ค. (วันปิยะ)

15,999.-

12 – 16 ต.ค. (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

16,999.-

13 – 17 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา)

25 – 29 ก.ค. (วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10)

08 – 12 , 10 – 14 ส.ค. (วันแม่)

17,999.-

09 – 13 , 10 – 14 ต.ค. (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

18,999.-

       

COED : TW-5404 TPE03

“ทัวร์ไต้หวัน 7 วัน อินดี้ตัวแม่”

หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินเถาหยวน เมืองหนานโถว วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้

Day 3 :

เมืองเจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

เมืองไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ย่านซีเหมินติง

Day 5 :

ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ร้านหยก ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน

Day 6 :

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ร้านคอสเมติก อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – MITSUI  OUTLET PARK

Day 7 :

สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

25 มิ.ย. – 01 ก.ค. / 20 – 26 ส.ค. / 24 – 30 ก.ย.

19,999.-

06 – 12 มิ.ย.

20,999.-

06 – 12 , 08 – 14 ส.ค. (วันแม่) / 10 – 16 ก.ย.

21,999.-

11 – 17 , 13 – 19 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา)

23 – 29 , 25 – 30 ก.ค. (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

08 – 14 , 10 – 16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) , 17 – 23 ต.ค. (วันปิยะ)

22,999.-

       

COED : TW-5404 TPE04

“ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน ช้อปเก่งตัวแม่”

จัดเต็มไทเป

ราคาพิเศษ ... ไม่ร่วมโปรโมชั่น

Day 1 :

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน ไทเป วัดหลงซาน ตลาดปลาไทเป ร้านคอสเมติก ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชั้น 89) ซีเหมินติง

Day 3 :

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

03 – 06 , 10 – 13 , 17 – 20 , 24 – 27 มิ.ย.

9,999.-

       

COED : TW-5404 TPE20

“ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน ตัวพ่อขั้นสุด”

หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี้

Day 2 :

ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง

Day 3 :

ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

11 – 14 ก.ค. / 01 – 04 , 08 – 11 ส.ค.

05 – 08 , 19 -22 ก.ย.

02 – 05 , 07 – 10 , 09 – 12 , 14 – 17 , 16 – 19 , 21 – 24 , 23 – 26 พ.ย.

28 พ.ย. – 01 ธ.ค. , 30 พ.ย. – 03 ธ.ค.

12 – 15 , 14 – 17 , 19 – 22 ธ.ค.

19,999.-

25 – 28 ก.ค.(วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10)

05 – 08 , 17 – 20 , 19 – 22 , 24 – 27 , 26 – 29 ต.ค.

21 – 24 , 26 – 29 ธ.ค.

20,999.-

25 – 28 ต.ค.

21,999.-

09 – 12 ส.ค.(วันแม่)  / 20 – 23 ต.ค.(วันปิยะ)

05 – 08 (วันพ่อ) , 07 – 10 ธ.ค. (วันรัฐธรรมนูญ)

22,999.-

10 – 13 , 12 – 15 ต.ค.(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

23,999.-

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. , 31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 63 (วันปีใหม่)

28,999.-

       

COED : TW-5404 TPE21

“ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน ตัวพ่อขั้นเทพ”

หนานโถว เจียอี้ ไทจง

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี้

Day 2 :

ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง

Day 3 :

ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) ร้านกาแฟ

Day 4 :

ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101(ชั้น86) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

Day 5 :

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

17 – 21 ก.ค. / 07 – 11 , 21 - 25 ส.ค.

06 – 10 , 20 – 24 ก.ย. / 25 – 29 , 26 – 30 ต.ค.

01 – 05 , 06 – 10 , 08 – 12 , 13 – 17 , 15 – 19 , 20 – 24 , 22 – 26 ,

27 พ.ย. – 01 ธ.ค. , 30 พ.ย. – 04 ธ.ค.

13 – 17 , 18 – 22 , 20 – 24 , 25 – 29 ธ.ค.

24,999.-

02 – 06 , 04 – 08 , 18 – 22 ต.ค. / 04 – 08 ธ.ค. (วันพ่อ)

25,999.-

24 – 28 ก.ค. (วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10) / 09 – 13 ส.ค. (วันแม่)

09 – 13 , 11 – 15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) , 23 – 27 ต.ค. (วันปิยะ)

06 – 10 , 07 – 11 ธ.ค. (วันรัฐธรรมนูญ)

26,999.-

30 ธ.ค. – 03 ม.ค. , 31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 63 (วันปีใหม่)

31,999.-

       

CODE : TW-5404 TPE34

“ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน”

T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เมืองไถจง – COFFEE SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต

Day 3 :

ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK

Day 5 :

สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

06 – 10 , 20 – 24 มิ.ย.

13,999.-

15 – 19 พ.ค. (วันวิสาขบูชา)

15,999.-

16 – 20 พ.ค. (วันวิสาขบูชา)

12 – 16 , 13 – 17 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา)

25 – 29 ก.ค. (วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10)

16,999.-

       

CODE : TW-5404 TPE46

“ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน”

T-DED PARADISE IN TAIWAN

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี้

Day 2 :

ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง

Day 3 :

ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

01 – 04 , 15 – 18 , 22 – 25 มิ.ย.

19,999.-

25 – 28 พ.ค.

20,999.-

       

CODE : TW-5404 TPE48

“ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน”

T-DED AMAZING TAIWAN

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี้

Day 2 :

ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง

Day 3 :

ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) ร้านกาแฟ

Day 4 :

ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101(ชั้น86) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

Day 5 :

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

22 – 26 , 29 พ.ค. – 02 มิ.ย.

05 – 09 , 12 – 16 , 26 – 30 มิ.ย.

24,999.-

       

CODE : TW-5404 TPE54

“ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน”

T-DED TAIWAN FOCUS TAIPEI

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) สนามบินนานาชาติ เถาหยวน ไทเป

Day 2 :

วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดปลาไทเป – COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

Day 3 :

กระเช้าเหมาคง ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101 (รวมค่าบัตรขึ้นชมวิวชั้น 89) – ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง

Day 4 :

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – MITSUI OUTLET PARK – สนามบินนานาชาติเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

22 – 25 พ.ค. / 01 – 04 , 19 – 22 , 29 มิ.ย. – 02 ก.ค.

17,999.-

       

CODE : TW-5404 TPE55

“ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน”

T-DED WONDERFUL TAIWAN

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเถาหยวน

Day 2 :

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ – Coffee Shop – ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่กัวเม่ย

Day 3 :

หมู่บ้านสายรุ้ง ไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

นั่งกระเช้าเหมาคง ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) ตลาดปลาไทเป – ร้านคอสเมติก เขตตั้นซุ่ย สะพานแห่งความรัก ป้อมปราการสีแดง โบสถ์ตั้นสุ่ย – ช้อปปิ้งถนนโบราณตั้นสุย

Day 5 :

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

08 – 12 มิ.ย.

19,999.-

26 – 30 มิ.ย.

20,999.-

       

COED : TW-5404 TPE57

“ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน พาฟินตัวพ่อ”

หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 :

สนามบินนานาชาติเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า เมืองเจียอี้

Day 3 :

เมืองเจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อุทยานแห่งชาติหยางหมิงชาน ย่านซีเหมินติง

Day 5 :

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ร้านคอสเมติก ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

24 – 28 , 29 พ.ค. – 02 มิ.ย.

06 – 10 , 11 – 15 , 13 – 17 , 20 – 24 , 21 – 25 มิ.ย.

18,999.-

 

     

COED : TW-5904 TPE01

“ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน”

ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน 4 วัน 3 คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B+C

Day 1 :

กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ – เจียอี้ – น้ำพุกลางเมือง – ตลาดกลางคืน WENHU

Day 2 :

เจียอี้ – อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน – ชิมชาอู่หลง - MIYAHARA ICE CREAM – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต

Day 3 :

หมู่บ้านสายรุ้ง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซำจั๋ง – เจียงไคเช็ค – ร้านขนมพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง

Day 4 :

ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ศูนย์เครื่องสำอาง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

07 – 10 มิ.ย. / 05 – 08 ก.ค. / 23 – 26 ส.ค.

21,900.-

10 – 13 , 24 – 27 พ.ค.

21 – 24 มิ.ย. / 19 – 22 ก.ค. / 09 – 12 ส.ค. (วันแม่)

22,900.-

       

COED : TW-5904 TPE02

“ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน”

มหัศจรรย์...ไทเป 5 วัน 3 คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด A

Day 1 :

สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – ไถจง – บ้านสายรุ้ง – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านใบชา – ไถจง

Day 3 :

 ไถจง – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง – ถนนคนเดินซีเหมินติง

Day 4 :

ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี – ศูนย์เครื่องสำอาง – ตลาดปลา

Day 5 :

ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

24 – 28 พ.ค. / 07 – 11 มิ.ย. / 02 – 06 , 30 ส.ค. – 03 ก.ย.

22 – 26 , 29 ก.ย. – 03 ต.ค. / 06 – 10 ต.ค.

13,900.-

21 – 25 , 28 มิ.ย. – 02 ก.ค. /05 – 09 , 19 – 23 ก.ค./16 – 20 ส.ค.

05 – 09 , 06 – 10 , 13 – 17 , 21 – 25 , 27 ก.ย. – 01 ต.ค. , 28 ก.ย. – 02 ต.ค.

04 – 08 , 18 – 22 , 19 – 23 , 20 – 24 , 25 – 29 ต.ค.

14,900.-

26 – 30 ก.ค. (วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10)

09 – 13 , 10 – 14 ส.ค. (วันแม่)

11 – 15 ต.ค. (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

16,900.-

       

COED : TW-5904 TPE03

“ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน”

มหัศจรรย์...ไทเป 5 วัน 3 คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด A

Day 1 :

 สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน(ไทเป) – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เจียอี้

Day 3 :

เจียอี้ – อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ ชมสวนสนพันปี – ร้านใบชา – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว – ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งซีเหมินติง

Day 5 :

ไทเป – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

24 – 28 พ.ค. / 07 – 11 มิ.ย. / 02 – 06 , 30 ส.ค. – 03 ก.ย.

27 ก.ย. – 01 ต.ค. / 04 – 08 , 06 – 10 ต.ค.

14,900.-

21 – 25 , 28 มิ.ย. – 02 ก.ค. / 05 – 09 , 19 – 23 ก.ค. / 16 – 20 ส.ค.

05 – 09 , 06 – 10 , 13 – 17 , 21 – 25 , 22 – 26 , 28 ก.ย. – 02 ต.ค. ,

29 ก.ย. – 03 ต.ค. / 18 – 22 , 19 – 23 , 20 – 24(วันปิยะ)  , 25 – 29 ต.ค.

15,900.-

26 – 30 ก.ค. (วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10)

09 – 13 , 10 – 14 ส.ค. (วันแม่)

11 – 15 ต.ค. (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

17,900.-

       

COED : TW-5904 TPE04

“ทัวร์ไต้หวัน 6 วัน”

มหัศจรรย์...ไทเป 6 วัน 4 คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

 สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านสายรุ้ง - MIHAYARA ICE CREAM – ล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - เจียอี้

Day 3 :

เจียอี้ – อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – ร้านใบชา – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

ไถจง – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ตลาดปลาไทเป

Day 5 :

ไทเป - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง – พิธภัณฑ์กู้กง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ศูนย์เครื่องสำองค์ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง

Day 6 :

ไทเป – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

22 – 27 , 29 พ.ค. – 03 มิ.ย.

05 – 10 มิ.ย. / 31 ก.ค. – 05 ส.ค. / 25 – 30 ก.ย.

16,900.-

19 – 24 มิ.ย. / 03 – 08 , 10 – 15 ก.ค.

14 – 19 , 28 ส.ค. – 02 ก.ย. / 11 – 16 ก.ย.

02 – 07 , 09 – 14 , 16 – 21 , 23 – 28 ต.ค.

17,900.-

24 – 29 ก.ค. (วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10) / 07 – 12 ส.ค. (วันแม่)

18,900.-

       

COED : TW-5904 TPE06

“ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน”

TAIPEI TAICHUNG 4 วัน 3 คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ – ไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – มิฮายาร่าไอศกรีม – ไถจงไนท์มาเก็ต

Day 2 :

ล่องเรือสุริยันจันทรา – วัดเสวียนกวง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง - ตึกไทเป 101 – สร้อยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป

Day 3 :

ร้านพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ศูนย์เครื่องสำอาง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง

Day 4 :

สนามบินไถจง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

04 – 07 ก.ย.

13,900.-

08 – 11 , 15 – 18 , 22 – 25 , 29 พ.ค. – 01 มิ.ย.

05 – 08 , 12 – 15 , 26 – 29 มิ.ย. / 10 – 13 , 31 ก.ค. – 3 ส.ค.

21 – 24 , 28 – 31 ส.ค. / 18 – 21 ก.ย.

14,900.-

02 – 05 , 16 – 19 ต.ค.

15,900.-

 

     

COED : TW-5904 TPE07

“ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน”

มหัศจรรย์...ไทเป 5 วัน 4 คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด A

Day 1 :

กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ – ไถจง – มิยาฮาร่าไอศกรีม – เจียอี้ – ตลาดกลางคืนเจียอี้

Day 2 :

อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน – ชิมชาอู่หลง – ไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต

Day 3 :

วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซำจั๋ง – ล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทรา – ไทเป – เจียงไคเช็ค – ชมผลิตภัณฑ์ – ปะการังแดง - ตึกไทเป101 – ซีเหมินติง

Day 4 :

ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – เส้นทางรถไฟสายผิงซี – ศูนย์เครื่องสำอาง – ตลาดปลาไทเป

Day 5 :

ไทเป – หมู่บ้านสายรุ้ง – สนามบินไถจง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

25 – 29 พ.ค. / 01 – 05 , 15 – 19 มิ.ย. / 31 ส.ค. – 4 ก.ย.

15,900.-

08 – 12 , 22 – 26 , 29 มิ.ย. – 03 ก.ค.

06 – 10 , 20 – 24 ก.ค. / 24 – 28 ส.ค.

16,900.-

03 – 07 , 10 – 14 ส.ค. (วันแม่)

17,900.-

13 – 17 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา)

27 – 31 ก.ค. (วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10)

18,900.-

18 – 22 พ.ค. (วันวิสาขบูชา)

19,900.-

 

COED : TW-6002 A11

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน

ไทเป ไทจง 4 วัน 3 คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไทจง – ไทเป - ตึกไทเป101 – ซีเหมิงติง

Day 2 :

ร้านพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ศูนย์เครื่องสำอาง – ตลาดปลาไทเป

Day 3 :

เจียงไคเช็ค – ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) –  ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

ไทเป – หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทจง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

24 – 27 พ.ค.

12,900.-

21 – 24 มิ.ย. / 03 – 06 , 16 – 19 , 24 – 27 , 30 ส.ค. – 02 ก.ย.

07 – 10 , 20 – 23 ก.ย. , 28 ก.ย. – 1 ต.ค.

05 – 08 , 18 – 21 ต.ค.

13,900.-

17 – 20 พ.ค. (วันวิสาขบูชา) / 17 – 20 ก.ค.(วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา)

14,900.-

13 – 16 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา)

10 – 13 ส.ค. (วันแม่) / 23 – 26 ต.ค. (วันปิยะ)

16,900.-

11 – 14 ต.ค.(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

17,900.-

       

COED : TW-6002 A12

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน

ไทเป ไทจง อุทยานอาลีซาน 4 วัน 3 คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – เจียอี๋

Day 2 :

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟ – ร้านชา – จงลี่ไนท์ มาร์เก็ต

Day 3 :

ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – เย่หลิ่ว – จิ่วเฟิ่น – ommetic - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น) – ร้านสร้อย – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง

Day 4 :

ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ไทจง - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

31 พ.ค. – 03 มิ.ย.

13,900.-

14 – 17 มิ.ย. / 06 – 09 , 12 – 15 , 26 – 29 ก.ค.

17 – 20 , 23 – 26 , 31 ส.ค.-3 ก.ย.

06 – 09 , 14 – 17 , 21 – 24 , 27 – 30 ก.ย.

04 – 07 , 19 – 22 ต.ค.

14,900.-

28 มิ.ย. – 01 ก.ค. / 27 – 30 ก.ค. (วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10)

09 – 12 ส.ค.(วันแม่) / 23 – 26 (วันปิยะ)  , 25 – 28 ต.ค.

16,900.-

12 – 15 ต.ค. (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

17,900.-

       

COED : TW-6002 A21

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน

อุทยานอาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) – เถาหยวน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เมืองเจียอี้

Day 2 :

อาหลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชา – ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ท

Day 3 :

ไทเป – ร้านสร้อย – เจียงไคเชค – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง

Day 4 :

ไทเป - Duty Free – อุทยานเหย่หลิ่ว – จิ่วเฟิ่น – Gloria Outlets – เถาหยวน - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

03 – 06 มิ.ย.

20,999.-

12 – 15 ก.ค.

22,999.-

       

COED : TW-6002 A22

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน

ไทเป อุทยานอาลีซาน เย่หลิว 5 วัน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) – เถาหยวน – ไทจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ซีโถว

Day 2 :

Xitou Nature Education Area – หมู่บ้านปีศาจ – อุทยานอาลีซาน – รถไฟโบราณ – เจี๊ยอี้

Day 3 :

ร้านชา – หมู่บ้านสายรุ้ง - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – Cosmetic – ซีเหมินติง

Day 5 :

ไทเป – ร้านพายสับปะรด – วัดหลงซาน –  Gloria Outlets – เถาหยวน - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

18 – 21 มิ.ย.

24,999.-

26 – 30 ก.ค. (วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10)

26,999.-

13 – 17 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา)

28,999.-

       

COED : TW-5908 ITTPE01

ไต้หวัน เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น กระเช้าเมาคง 4 วัน

ซุปตาร์... มุ้งมิ้งน่ารัก 

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด A

Day 1 :

กรุงเทพมหานคร ท่าอากาศยานดอนเมือง –  ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน – ไทเป

Day 2 :

ไทเป – ขนมพายสับปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว – เมืองผิงซี – ปล่อยโคมผิงซี – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น – DUTY FREE - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

Day 3 :

นั่งกระเช้าเมาคง – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง

Day 4 :

วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง – MITSUI OUTLET MALL – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน – ท่าอากาศยานดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

21 – 24 ก.ย.

14,888.-

01 – 04 มิ.ย. / 06 – 09 ก.ค. / 03 – 06 ส.ค.

15,888.-

11 – 14 , 24 – 27 , 31 พ.ค. – 03 มิ.ย.

15 – 18 , 29 มิ.ย. – 02 ก.ค.

04 – 07 , 12 – 15 , 19 – 22 , 20 – 23 , 25 – 28 ก.ค.

01 – 04 , 08 – 11 , 16 – 19 , 22 – 25 , 30 ส.ค. – 02 ก.ย. , 31 ส.ค. – 03 ก.ย.

06 – 09 , 13 – 16 , 27 – 30 ก.ย.

16,888.-

       

COED : TW-5908 VZRMQ01

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4 วัน

ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด A

Day 1 :

กรุงเทพมหานคร ท่าอากาศยานนานาชาติไทจงไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

Day 2 :

ขนมพายสับปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง – ตลาดกลางคืน ย่านซีเหมินติง

Day 3 :

DUTY FREE – หนานโถว – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

Day 4 :

หมู่บ้านสายรุ้ง – ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง - กรุงเทพมหานคร

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

19 – 22 , 26 – 29 , 31 พ.ค. – 03 มิ.ย.

14 – 17 , 21 – 24 , 26 – 29 มิ.ย.

10 – 13 , 19 – 22 , 24 – 27 ก.ค.

02 – 05 , 16 – 19 , 30 ส.ค. – 02 ก.ย.

04 – 07 , 18 – 21 , 25 – 28 ก.ย.

02 – 05 , 06 – 09 , 16 – 19 , 18 – 21 ต.ค.

14,888.-

17 – 20 พ.ค. / 17 – 20 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา)

09 – 12 , 11 – 14 ส.ค. (วันแม่)

20 – 23 , 23 – 26 ต.ค. (วันปิยะ)

15,888.-

13 – 16 ต.ค. (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

16,888.-

       

COED : TW-5908 VZRMQ02

ไต้หวัน ไทจง  เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป 5 วัน

ซุปตาร์... อาเฮียหลี อาหลีเฮีย 

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด A

Day 1 :

กรุงเทพมหานคร ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง – เกาสง – ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง – ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ

Day 2 :

วัดโฝวกวงซัน – เกาสง – เจียอี้ – อุทยานแห่งชาติ อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชิมชาอู่หลง

Day 3 :

เจียอี้ – หนานโถว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถฉานซื่อ – ไทจง – ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

Day 4 :

ไทจง – ไทเป – ขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถาน เจียงไคเชก - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89) – ศูนย์สร้อยสุขภาพ - กรุงเทพมหานคร

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

22 – 26 มิ.ย.

14,888.-

28 ก.ย. – 02 ต.ค.

15,888.-

03 – 07 , 17 – 21 , 24 – 28 ส.ค.

16,888.-

10 – 14 ส.ค. (วันแม่) / 05 – 09 , 26 – 30 ต.ค.

17,888.-

06 – 10 , 26 – 31 ก.ค. (วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10)/ 19 – 23 ต.ค. (วันปิยะ)

18,888.-

ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดTOUR ASIA

ทัวร์ฮ่องกง article
ทัวร์ญี่ปุ่น article
ทัวร์เกาหลี article
ทัวร์จีน article
ทัวร์เวียดนาม article
ทัวร์พม่า article
ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย article
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง article
ทัวร์บาหลี articleBS CENTRE SERVICE CO.,LTD