ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ทัวร์ไต้หวัน article

(( ดูรายละเอียดส่วนลดที่โปรแกรม / รายการโปรโมชั่น อาจไม่ร่วมกิจกรรมส่วนลดนี้ ))

     

CODE TOUR

TW-5404 TPE05

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน (หนานโถว ไทจง ไทเป)

เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ร้านกาแฟ เมืองไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป วัดเสียไห่เฉิงหวง ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่นร้านคอสเมติก ตึกไทเป 101 ซีเหมินติง

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

02-06 , 05-09 , 07-11 , 09-13 , 12-16 มี.ค.63

14-18 , 16-20 , 19-23 , 21-25 , 23-27 มี.ค.63

13,878.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 

CODE TOUR

TW-5404 TPE20

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ - ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง - ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101 ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

05-08 , 12-15 , 19-22 , 26-29 มี.ค63

03-06 , 10-13 , 12-15 , 23-26 , 30 เม.ย.-03 พ.ค.63

03-06 , 14-17 , 31 พ.ค.-03 มิ.ย. / 18-21มิ.ย63

19,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

TW-5404 TPE22

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน (หนานโถว เจียอี้ ไทจง)

เจียอี้ - ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง ร้านกาแฟ ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ถนน LOVE LANE – สะพานคู่รัก วัดเทียนหยวน ร้านคอสเมติก – Mitsui Outlet Park

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

06-10 , 13-17 , 20-42 , 27-31 มี.ค.63

02-06 , 09-13 , 24-28 เม.ย.63

01-05 , 02-06 , 15-19 , 22-26พ.ค. / 26-30มิ.ย.63

22,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

TW-5404 TPE37

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (ไทเป ไทจง หนานโถว)

ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่นร้านเครื่องสำอาง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน ร้านสร้อยสุขภาพ ตลาดปลาไทเป ร้านพายสับปะรด ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านสายรุ้ง หนานโถว ร้านกาแฟ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่  – Mitsui Outlet Park

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

27ก.พ.-2มี.ค. , 29ก.พ.-3มี.ค.

06-09 , 07-10 , 13-16 , 14-17 มี.ค.63

20-23 , 21-24 , 26-29 , 27-30 , 20-31 มี.ค.63

14,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

TW-5404 TPE37.3

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (ไทเป ไทจง หนานโถว)

ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่นร้านเครื่องสำอาง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซาน ร้านสร้อยสุขภาพ ตลาดปลาไทเป ร้านพายสับปะรด ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านสายรุ้ง หนานโถว ร้านกาแฟ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่  – Mitsui Outlet Park

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

เดินทางตลอดเดือนเมษายน – ตุลาคม 2563

14,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

TW-5404 TPE38

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน (เจียอี้ ไทจง หนานโถว ไทเป)

เจียอี้ เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต - ร้านชาอู่หลง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง –  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - หนานโถว วัดเหวิ่นหวู่ ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ร้านเครื่องสำอาง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง -วัดหลงซาน ร้านพายสับปะรด นั่งกระเช้าเมาคง ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89) – MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

10-14 , 12-16 เม.ย63 (สงกรานต์)

29,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

TW-5404 TPE41

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน (หนานโถว ไทจง ไทเป)

เถาหยวน หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ ร้านชาอู่หลง ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง ไทเป อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น ร้านเครื่องสำอาง ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านพายสับปะรด หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน SISI NAN CUN OLD MILITARY VILLAGE – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) ร้านเครื่องสำอาง ซีเหมินติง

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

06-10 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 18-22 มี.ค.63

19-23 , 20-24 , 25-29 , 26-30 , 27-31 มี.ค.63

02-06 , 03-07 , 08-12 , 09-13 , 10-14 , 11-15 เม.ย63

12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 เม.ย63

23-27 , 24-28 , 29เม.ย.-3พ.ค. , 30เม.ย.-4พ.ค.

01-05 , 02-06 , 06-10 พ.ค.63

13,878.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 

CODE TOUR

TW-5404 TPE52

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน 6 วัน 4 คืน

(หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน)

หนานโถว วัดเหวิ่นหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –  วัดพระถังซัมจั๋ง นั่งกระเช้าพาโนราม่า หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ ร้านชาอู่หลง ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านสร้อยสุขภาพ ตึกไทเป 101 ซีเหมินติง - นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ร้านหยก นั่งรถไฟสู่เมืองไทเป ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ร้านเครื่องสำอาง – Mitsui Outlet Park

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

11-16 , 18-23 มี.ค.63

08-13 , 29 เม.ย.-4พ.ค./03-08 , 10-15 มิ.ย.63

19,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

TW-5404 TPE59

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน (หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า –   เมืองเจียอี้ - ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด น้ำพุร้อนเป่ยโถว วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ร้านคอสเมติก ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 –  สนามบินเถาหยวน

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

05-09 มี.ค./03-07, 16-20 , 23-27 เม.ย.63

07-11 , 13-17 , 21-25 , 28 พ.ค.-1 มิ.ย./25-29มิ.ย.63

17,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

TW-5904

TPE02-SL

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน (ไถจง หนานโถว ไทเป)

ไถจง - บ้านสายรุ้ง - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านใบชา - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - ถนนคนเดินซีเหมินติง - อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดปลา

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

06-10 , 20-24 , 30 มี.ค.-3 เม.ย. 63

03-07 , 04-08 , 05-09 , 06-10 เม.ย.63

12-16 , 13-17 , 14-18 , 17-21 , 27เม.ย.-1 พ.ค.63

01-05 , 15-19 , 18-22 , 22-26 , 25-29 ,29พ.ค.-2มิ.ย.63

01-05 , 04-08 , 12-16 , 15-19 , 19-23 , 22-26 , 26-30 มิ.ย.63

13,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

TW-5904

TPE03-SL

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน (หนานโถว เจียอี้ ไถจง ไทเป)

หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ชอปปิ้งซีเหมินติง

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

09-13 , 16-20 , 23-27 , 27-31 มี.ค.63

03-07 , 04-08 , 05-09 , 14-18 , 24-28 เม.ย.63

22-26 , 25-29 , 29 พ.ค.- 2มิ.ย.63

01-05 , 04-08 , 12-16 , 15-19 , 19-23 , 22-26 , 26-30 มิ.ย.63

14,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

TW-5904

TPE04-SL

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน 6 วัน 4 คืน (หนานโถว เจียอี้ ไถจง ไทเป)

หมู่บ้านสายรุ้ง - MIHAYARA ICE CREAM - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา - ไถจง ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดปลาไทเป - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ศูนย์เครื่องสำองค์ - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน ชอปปิ้งซีเหมินติง

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

03-08 , 04-09 , 10-15 , 11-16 , 17-22 มี.ค.63

18-23 , 24-29 , 25-30 , 31มี.ค.-5เม.ย.63

01-06 , 07-12 , 08-13 , 09-14 , 10-15 , 21-26 เม.ย.63

22-27 , 28เม.ย.-3พ.ค. , 29เม.ย.-4พ.ค.

02-07 , 05-10 , 12-17 , 19-24 , 20-25 , 26-31 , 27พ.ค.-1มิ.ย.

02-07 , 09-14 , 10-15 , 16-21 , 17-22 , 23-18 , 24-29มิ.ย.63

16,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

TW-5904

TPE002-CI

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน (ไถจง เจียอี้ หนานโถว ไทเป)

ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - เจียอี้ - ตลาดเหวินฮวา ไนท์มาเก็ต - ร้านใบชา - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ร้านพายสับปะรด - มิยาฮาร่า ไอศกรีม - หนานโถว - ฟาร์มแกะชิงจิง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ - ไทเป - ศูนย์ GERMANIUM - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) - ศูนย์เครื่องสำอาง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต - วัดหลงซาน - นั่งรถไฟความเร็วสูง TSHR สู่เมืองเถาหยวน

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

18-22 มี.ค. / 02-06 เม.ย. / 01-05 , 02-06 พ.ค.63

18,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

TW-5904

TPE001-TG

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (ไถจง เจียอี้ หนานโถว ไทเป)

เถาหยวน - ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง  - เจียอี้ - อาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน - ชิมชาอู่หลง  - ไถจง -  MIYAHARA ICE CREAM – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต - หนานโถว - วัดเหวินหวู่ -  ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง -  ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตึกไทเป 101 -  ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

01-04 , 10-13เม.ย./09-12พ.ค./06-09มิ.ย.63

20,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

TW-5904

TPE01-TG

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (เจียอี้ ไถจง หนานโถว ไทเป)

เจียอี้ - น้ำพุกลางเมือง - ตลาดกลางคืน WENHU - อาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน - ชิมชาอู่หลง  - MIYAHARA ICE CREAM – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต - หมู่บ้านสายรุ้ง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซำจั๋ง - เจียงไคเช็ค - ร้านขนมพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 - ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ศูนย์เครื่องสำอาง - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

06-09 มิ.ย.63

21,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

TW-5904

TPE01-BR

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน (หนานโถว ไถจง ไทเป)

ผู่หลี่ - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา - ไถจง - มิฮายาร่าไอศกรีม  - หมู่บ้านสายรุ้ง  - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

15-19 , 17-21เม.ย. / 29 พ.ค.-2มิ.ย.63

12-16 , 26-30 มิ.ย.63

18,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

TW-6003

CI202

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน

(ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น อาหลีซัน)

หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง วัดจงไถ่ฉานซื่อ ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน – ตลาดซิเหมินติง - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป101เอาท์เล็ทมอลล์

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

11-15มี.ค./17-21เม.ย/08-12 , 29พ.ค.-02มิ.ย.

12-16มิ.ย./17-21ก.ค./07-11 , 28ส.ค.-01ก.ย.

11-15 , 25-29ก.ย./02-06 , 09-13 , 16-20ต.ค.63

17,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 

CODE TOUR

TW-6003

XWT39

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน (อาหลีซาน ไทเป ไทจง)

ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจัง วัดเหวินวู่ - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

07-11 , 14-18 , 21-25มี.ค.63

15,888.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 

CODE TOUR

TW-6003

XWT42

กดดูรายละเอียด

ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน (ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น)

หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ่ว - วัดเทียนหยวน – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินวู่ – หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป ตึกไทเป101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

07-11 , 12-16 , 14-18 , 19-23 , 21-25 มี.ค.63

13,888.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 

ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดTOUR ASIA

ทัวร์ฮ่องกง article
ทัวร์ญี่ปุ่น article
ทัวร์เกาหลี article
ทัวร์จีน article
ทัวร์เวียดนาม article
ทัวร์พม่า article
ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย article
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง article
ทัวร์บาหลี article
ทัวร์อินเดีย เนปาล จอร์แดน อียิปต์ อิร่าน ฯลฯBS CENTRE SERVICE CO.,LTD