ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ทัวร์ไต้หวัน article

(( ดูรายละเอียดส่วนลดที่โปรแกรม / รายการโปรโมชั่น อาจไม่ร่วมกิจกรรมส่วนลดนี้ ))

COED : TW-5404 TPE01

“ทัวร์ไต้หวัน 6 วัน อินดี้ตัวพ่อ”

หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

ทัวร์โปรโมชั่น ... รับส่วนลด 200/ท่าน

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินเถาหยวน เมืองหนานโถว วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้

Day 3 :

เมืองเจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

เมืองไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ วัดหลงซานซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านคอสเมติก ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

Day 5 :

เมืองผิงซี หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น – ปล่อยโคมขงหมิง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น วัดซงซานฉือโย่ว – ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง

Day 6 :

สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

12 – 17 , 19 – 24 พ.ย. / 24 – 29 ธ.ค.62

16,878.-

15 – 20 , 29 ม.ค. – 03 ก.พ.63

05 – 10 , 12 – 17 , 26 ก.พ. – 02 มี.ค.63

11 – 16 , 18 – 23 มี.ค.63

17,878.-

04 – 08 , 05 – 09 ธ.ค.62 (วันพ่อ)

20,878.-

27 ธ.ค. – 01 ม.ค. , 28 ธ.ค. – 02 ม.ค. , 29 ธ.ค. – 03 ม.ค.63 (เทศกาลปีใหม่)

26,878.-

       

COED : TW-5404 TPE03

“ทัวร์ไต้หวัน 7 วัน อินดี้ตัวแม่”

หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน

ทัวร์โปรโมชั่น ... รับส่วนลด 200/ท่าน

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินเถาหยวน เมืองหนานโถว วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้

Day 3 :

เมืองเจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

เมืองไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ย่านซีเหมินติง

Day 5 :

ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ร้านหยก – ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน

Day 6 :

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – MITSUI  OUTLET PARK

Day 7 :

สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

20 – 26 พ.ย.62

19,878.-

14 – 20 ม.ค. / 05 – 11 ก.พ. (วันมาฆบูชา)/ 11 – 17 มี.ค.63

20,878.-

03 – 09 , 04 – 10 ธ.ค.62 (วันพ่อ+รัฐธรรมนูญ)

22,878.-

26 ธ.ค. – 01 ม.ค. , 27 ธ.ค. – 02 ม.ค.63 (เทศกาลปีใหม่)

29,878.-

       

COED : TW-5404 TPE05

“ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน สละโสดตัวแม่”

หนานโถว ไทจง ไทเป

ทัวร์โปรโมชั่น ... รับส่วนลด 200/ท่าน

Day 1 :

สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

Day 2 :

สนามบินเถาหยวน เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ เมืองไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

Day 3 :

ไทเป วัดเสียไห่เฉิงหวง ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) ร้านคอสเมติก ตึกไทเป 101 ซีเหมินติง

Day 5 :

สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

03 – 07 , 04 – 08 , 10 – 14 , 11 – 15 , 12 – 16 , 17 – 21 , 18 – 22 พ.ย.

19 – 23 , 24 – 28 , 25 – 29 , 26 – 30 พ.ย.62

01 – 05 , 02 – 06 , 15 – 19  , 22 – 26 ธ.ค.62

13,878.-

05 – 09 , 12 – 16 , 19 – 23 ม.ค.63

02 – 06 , 09 – 13 , 16 – 20 , 23 – 27 ก.พ.63

01 – 05 , 08 – 12 , 15 – 19 , 22 – 26 มี.ค.63

01 – 05 , 02 – 06 , 05 – 09 , 06 – 10 , 07 – 11 , 08 – 12 , 09 – 13 พ.ย.63

13 – 17 , 14 – 18 , 15 – 19 , 16 – 20 , 20 – 24 , 21 – 25 , 22 – 26 พ.ย.63

23 – 27 , 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. , 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. , 29 พ.ย. – 3 ธ.ค. พ.ย., 30 พ.ย. – 4 ธ.ค.62

09 – 13 , 10 – 14 , 16 – 20 , 17 – 21 , 23 – 27 , 24 – 28 ธ.ค.62

14,878.-

06 – 10 , 07 – 11 , 13 – 17 , 14 – 18 ม.ค.63

03 – 07 , 04 – 08 , 10 – 14 , 11 – 15 , 15 – 19 , 17 – 21 , 18 – 22 ก.พ.63

22 – 26 , 24 – 28 , 25 – 29 , 29 ก.พ. – 04 มี.ค.63

02 – 06 , 03 – 07 , 07 – 11 , 09 – 13 ,10 – 14 , 14 – 18 , 16 – 20 มี.ค.63

17 – 21 , 21 – 25 , 23 – 27 , 24 – 28 มี.ค.63

08 – 12 , 11 – 15 , 12 – 16 , 13 – 17 , 14 – 18 , 18 – 22 , 19 – 23 ธ.ค. 62

20 – 24 , 21 – 25 ธ.ค.62

15,878.-

02 – 06 , 03 – 07 , 04 – 08 , 08 – 12 , 09 – 13 , 10 – 14 , 11 – 15 ม.ค. 63

15 – 19 , 16 – 20 , 17 – 21 , 18 – 22 , 29 ม.ค. – 02 ก.พ. 63

30 ม.ค. – 03 ก.พ. , 31 ม.ค. – 04 ก.พ.63

01 – 05 , 08 – 12(วันมาฆบูชา) , 12 – 16 , 13 – 17 , 14 – 18 , 19 – 23 ก.พ.

20 – 24 , 21 – 25 , 26 ก.พ. – 1 มี.ค. , 27 ก.พ. – 2 มี.ค. , 28 ก.พ. – 3 มี.ค.63

04 – 08 , 05 – 09 , 06 – 10 , 11 – 15 , 12 – 16 , 13 – 17 , 18 – 22 , 19 – 23 , 20 – 24 มี.ค.63

25 – 29 ธ.ค.62

16,878.-

05 – 09 , 07 – 11 ก.พ.63 (วันมาฆบูชา)

03 – 07 , 04 – 08 , 05 – 09 , 06 – 10 , 07 – 11 ธ.ค.62 (วันพ่อ+รัฐธรรมนูญ)

06 – 10 ก.พ. 63 (วันมาฆบูชา)

17,878.-

01 – 05 ม.ค.63 (เทศกาลปีใหม่)

19,878.-

26 – 30 , 27 – 31 ธ.ค.62 (เทศกาลปีใหม่)

22,878.-

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. , 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. , 30 ธ.ค. – 03 ม.ค. , 31 ธ.ค. – 04 ม.ค.63

(เทศกาลปีใหม่)

25,878.-

       

COED : TW-5404 TPE11

“ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน ตัวพ่อสุดฮิต”

ไทจง ไทเป หนานโถว

ทัวร์โปรโมชั่น ... รับส่วนลด 200/ท่าน

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) สนามบินไทจง ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ไทเป ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) ตลาดปลาไทเป

Day 2 :

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ร้านสร้อยสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านเครื่องสำอาง ซีเหมินติง

Day 3 :

ไทเป ร้านพายสับปะรด หนานโถว ทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ – CONA’S CHOCOLATE CASTLE – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

ไทจง ร้านไอศครีมมิยาฮาร่า สนามบินไทจง สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

14 – 17 , 21 – 24 ธ.ค.62

14,878.-

05 – 08 , 06 – 09 , 07 – 10 ธ.ค.62 (วันพ่อ+รัฐธรรมนูญ)

17,878.-

       

COED : TW-5404 TPE20

“ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน ตัวพ่อขั้นสุด”

หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

รับส่วนลด 200/ท่าน >>>จอง 4 ท่าน ขึ้นไป ลด 400/ท่าน

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี้

Day 2 :

ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง

Day 3 :

ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชั้น 89) ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

28 พ.ย. – 01 ธ.ค. , 30 พ.ย. – 03 ธ.ค.62

12 – 15 , 14 – 17 , 19 – 22 ธ.ค.62

09 – 12 , 16 – 19 ม.ค. / 13 – 16 , 20 – 23 ก.พ. 63

05 – 08 , 12 – 15 , 19 – 22 , 26 – 29 มี.ค. 63

23 – 26 เม.ย. / 14 – 17 พ.ค. / 18 – 21 มิ.ย. 63

19,999.-

21 – 24 , 26 – 29 ธ.ค.62 (วันคริสต์มาส)

06 – 09 ก.พ. 63 (วันมาฆบูชา)/ 03 – 06 เม.ย. 63 (วันจักรี)

30 เม.ย. – 3 พ.ค. 63 (วันแรงงาน)

03 – 06 พ.ค. 63 (วันฉัตรมงคล+วันวิสาขบูชา)

31 พ.ค.-3 มิ.ย. 63 (วันเฉลิมฯ พระราชินี)

20,999.-

05 – 08 (วันพ่อ) , 07 – 10 ธ.ค.62 (วันรัฐธรรมนูญ)

22,999.-

10 – 13 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)

26,999.-

12 – 15 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)

28,999.-

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. , 31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 63 (วันปีใหม่)

28,999.-

       

COED : TW-5404 TPE21

“ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน ตัวพ่อขั้นเทพ”

หนานโถว เจียอี้ ไทจง

รับส่วนลด 200/ท่าน >>>จอง 4 ท่าน ขึ้นไป ลด 400/ท่าน

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี้

Day 2 :

ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง

Day 3 :

ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) ร้านกาแฟ

Day 4 :

ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101(ชั้น86) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

Day 5 :

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

01 – 05 , 06 – 10 , 08 – 12 , 13 – 17 , 15 – 19 , 20 – 24 , 22 – 26 พ.ย.62

27 พ.ย. – 01 ธ.ค. , 30 พ.ย. – 04 ธ.ค.62

13 – 17 , 18 – 22 , 20 – 24 , 25 – 29 ธ.ค.62

24,999.-

04 – 08 ธ.ค.62 (วันพ่อ)

25,999.-

06 – 10 , 07 – 11 ธ.ค.62 (วันรัฐธรรมนูญ)

26,999.-

30 ธ.ค. – 03 ม.ค. , 31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 63 (เทศกาลปีใหม่)

31,999.-

       

COED : TW-5404 TPE22

“ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน สายรุ้งตัวแม่”

หนานโถว เจียอี้ ไทจง

รับส่วนลด 200/ท่าน >>>จอง 4 ท่าน ขึ้นไป ลด 400/ท่าน

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เจียอี้

Day 2 :

ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง

Day 3 :

หมู่บ้านสายรุ้ง – ร้านกาแฟ – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา

Day 4 :

ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 พร้อมทานอาหารกลางวันบนชั้น 86 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

Day 5 :

ถนน LOVE LANE – สะพานคู่รัก – วัดเทียนหยวน – ร้านคอสเมติก – Mitsui Outlet Park – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

10 – 14 ม.ค. / 06 – 10 มี.ค. / 26 – 30 มิ.ย. 63

22,999.-

17 – 24 ม.ค. / 14 – 18 , 21 – 25 ก.พ. 63

13 – 17 , 20 – 24 , 27 – 31 มี.ค. 63

24 – 28 เม.ย. / 15 – 19 , 22 – 26 พ.ค. 63

24,999.-

06 – 10 ก.พ. (วันมาฆบูชา)/ 02 – 06 เม.ย. 63 (วันจักรี)

25,999.-

09 – 13 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)

01 – 05 , 02 – 06 พ.ค. 63 (วันแรงงาน+วันฉัตรมงคล+วันวิสาขบูชา)

26,999.-

       

COED : TW-5404 TPE37

“ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน คุ้มเวอร์ตัวแม่”

ไทเป ไทจง หนานโถว

รับส่วนลด 200/ท่าน >>>จอง 4 ท่าน ขึ้นไป ลด 400/ท่าน

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง

Day 2 :

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – ร้านเครื่องสำอาง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

Day 3 :

วัดหลงซาน – ร้านสร้อยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป – ร้านพายสับปะรด – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

หมู่บ้านสายรุ้ง – หนานโถว – ร้านกาแฟ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่  – Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

11 – 14 ม.ค. 63

06 – 09 , 07 – 10 มี.ค. 63

14,999.-

20 – 23 , 21 – 24 ธ.ค. 62 (วันคริสต์มาส)

16 – 19 , 17 – 20 , 18 – 21 ม.ค. 63

14 – 17 , 15 – 18 , 21 – 24 , 22 – 25 ก.พ.

27 ก.พ. -1 มี.ค. , 28 ก.พ. – 2 มี.ค. , 29 ก.พ. – 3 มี.ค. 63

13 – 16 มี.ค. 63

15,999.-

28 – 31 ธ.ค. 62 (วันสิ้นปี)

23,999.-

       

COED : TW-5404 TPE41

“ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน จุใจตัวพ่อ”

หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน

ทัวร์โปรโมชั่น ... รับส่วนลด 200/ท่าน

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) สนามบินเถาหยวน

Day 2 :

เถาหยวน หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ ร้านชาอู่หลง ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

Day 3 :

ไทจง ไทเป อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น ร้านเครื่องสำอาง ตลาดปลาไทเป

Day 4 :

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านพายสับปะรด หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน SISI NAN CUN OLD MILITARY VILLAGE – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) ร้านเครื่องสำอาง ซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน

Day 5 :

สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

14 – 18 , 21 – 25 พ.ย.62

12,878.-

08 – 12 , 15 – 19 , 22 – 26 , 28 พ.ย. – 02 ธ.ค. , 29 พ.ย. – 03 ธ.ค.62

11 – 15 , 12 – 16 , 13 – 17 , 18 – 22 , 19 – 23 , 20 – 24 , 25 – 29 , 26 – 30 ธ.ค.62

13,878.-

08 – 12 , 09 – 13 , 10 – 14 , 15 – 19 , 16 – 20 , 17 – 21 ม.ค. 63

29 ม.ค. – 02 ก.พ. , 30 ม.ค. – 03 ก.พ. , 31 ม.ค. – 04 ก.พ.63

05 – 09 , 06 – 10 , 12 – 16 , 13 – 17 , 14 – 18 , 20 – 24 , 21 – 25 ก.พ.63

04 – 08 , 05 – 09 , 06 – 10 , 11 – 15 , 12 – 16 , 13 – 17 , 18 – 22 มี.ค. 63

19 – 23 , 20 – 24 , 25 – 29 , 26 – 30 , 27 – 31 มี.ค.63

08 – 12 , 23 – 27 , 24 – 28 เม.ย.63

27 ก.พ. – 02 มี.ค. , 28 ก.พ. – 03 มี.ค.63

16 – 20 , 17 – 21 , 29 เม.ย. – 03 พ.ค. , 30 เม.ย. – 04 พ.ค.63 (วันแรงงาน)

14,878.-

07 – 11 ก.พ.63 (วันมาฆบูชา)

02 – 06 , 03 – 07 เม.ย.63 (วันจักรี)

15,878.-

01 – 05 , 02 – 06 , 06 – 10 พ.ค.63 (วันแรงงาน+วันฉัตรมงคล+วันวิสาขบูชา)

 

 

04 – 08 , 05 – 09 , 06 – 10 , 07 – 11 ธ.ค.62 (วันพ่อ+รัฐธรรมนูญ)

17,878.-

09 – 13 , 10 – 14 , 11 – 15 , 12 – 16 , 13 – 17 , 14 – 18 , 15 – 19 เม.ย.63  (วันสงกรานต์)

18,878.-

27 – 31 ธ.ค.62 (วันสิ้นปี)

20,878.-

 28 ธ.ค.-1 ม.ค. , 29 ธ.ค.-2 ม.ค. , 30 ธ.ค.-3 ม.ค. , 31 ธ.ค.-4 ม.ค.63 (เทศกาลปีใหม่)

21,878.-

       

COED : TW-5404 TPE52

“ทัวร์ไต้หวัน 6 วัน ครบสูตรตัวพ่อ”

หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน

รับส่วนลด 200/ท่าน >>>จอง 4 ท่าน ขึ้นไป ลด 400/ท่าน

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Day 2 :

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – วัดเหวิ่นหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –  วัดพระถังซัมจั๋ง – นั่งกระเช้าพาโนราม่า – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – เจียอี้

Day 3 :

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ – ร้านชาอู่หลง – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง

Day 5 :

นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ร้านหยก – นั่งรถไฟสู่เมืองไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

Day 6 :

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอาง – Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

03 – 08 , 10 – 15 มิ.ย. 63

19,999.-

08 – 13 ม.ค. 63

21,999.-

12 – 17 ก.พ. / 11 – 16 , 18 – 23 มี.ค. 63

08 – 13 (วันสงกรานต์) , 29 เม.ย. – 4 พ.ค. 63 (วันแรงงาน+วันฉัตรมงคล)

22,999.-

       

COED : TW-5404 TPE59

“ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน เช็คอินตัวแม่”

หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

รับส่วนลด 200/ท่าน >>>จอง 4 ท่าน ขึ้นไป ลด 400/ท่าน

Day 1 :

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 :

สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า –   เมืองเจียอี้

Day 3 :

เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – น้ำพุร้อนเป่ยโถว – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง

Day 5 :

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 –  สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

05 – 09 มี.ค. / 25 – 29 มิ.ย. 63

17,999.-

27 ก.พ. – 2 มี.ค., 21 – 25 , 28 พ.ค. – 1 มิ.ย. 63

18,999.-

16 – 20 , 23 – 27 เม.ย. / 07 – 11 , 13 – 17 พ.ค. 63

19,999.-

03 – 07 เม.ย. 63 (วันจักรี)

20,999.-

 

COED : TW-5904 TPE02-CI

“ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน”

มหัศจรรย์...ไทเป

ทัวร์โปรโมชั่น ... รับส่วนลด 500/ท่าน

Day 1 :

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - ไทเป - ตึกไทเป

Day 2 :

ศูนย์เครื่องสำอาง - วัดเทียนโฮ่ว - วัดซิงเทียนกง - วัดขงจื้อ - วัดต้าหลงตง เป่าอัน - ศูนย์ GERMANIUM - วัดกวนตู้ - ถนนโบราณตั้นสุ่ย

Day 3 :

อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟเก่าสายผิงซี - ร้านพายสับปะรด  DUTY FREE - เถาหยวน

Day 4 :

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต - MITSUI OUTLET - สนามบินเถาหยวน   กรุงเทพฯ

Day 5 :

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 63 (เทศกาลปีใหม่)

26,900.-

       

COED : TW-5904 TPE02-SL

“ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน”

มหัศจรรย์...ไทเป

รับส่วนลด 200/ท่าน >>>จอง 4 ท่าน ขึ้นไป ลด 400/ท่าน

Day 1 :

สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – ไถจง – บ้านสายรุ้ง – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านใบชา – ไถจง

Day 3 :

ไถจง – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง – ถนนคนเดินซีเหมินติง

Day 4 :

ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี – ศูนย์เครื่องสำอาง – ตลาดปลา

Day 5 :

ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

03 – 07 พ.ย.62

11,999.-

02 – 06 พ.ย.62

12,900.-

15 – 19 ธ.ค.62

06 – 10 , 20 – 24 มี.ค. 63

13,900.-

01 – 05 , 08 – 12 , 15 – 19 , 16 – 20 , 17 – 21 , 24 – 28 พ.ย.62

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. , 30 พ.ย. – 04 ธ.ค.62

13 – 17 , 14 – 18 , 20 – 24 , 21 – 25 , 22 – 26 ธ.ค.62(วันคริสต์มาส)

10 – 14 , 24 – 28 , 31 ม.ค. – 04 ก.พ.63

14 – 18 , 21 – 25 ก.พ./13 – 17 , 27 – 31 มี.ค. 63

05 – 09 , 17 – 21 เม.ย. /15 – 19 , 22 – 26 , 29 พ.ค. – 2 มิ.ย. 63

19 – 23 , 26 – 30 มิ.ย. 63

14,900.-

09 – 13 , 10 – 14 , 22 – 26 , 23 – 27 พ.ย. 62

07 – 11 , 08 – 12 ธ.ค.62 (วันรัฐธรรมนูญ)

24 – 28 เม.ย. / 12 – 16 มิ.ย.

15,900.-

06 – 10 (วันรัฐธรรมนูญ), 27 – 31 ธ.ค.62  (วันสิ้นปี)

07 – 11 (วันมาฆบูชา) , 28 ก.พ. – 03 มี.ค.63

03 – 07 , 04 – 08 เม.ย.63 (วันจักรี)

12 – 16 , 13 – 17 , 14 – 18 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)

01 – 05 พ.ค. 63 (วันแรงงาน+วันฉัตรมงคล)

16,900.-

       

COED : TW-5904 TPE03-SL

“ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน”

มหัศจรรย์...ไทเป อาลีซาน

รับส่วนลด 200/ท่าน >>>จอง 4 ท่าน ขึ้นไป ลด 400/ท่าน

Day 1 :

 สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน(ไทเป) – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เจียอี้

Day 3 :

เจียอี้ – อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – ร้านใบชา – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว – ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง

Day 5 :

ไทเป – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

03 – 07 พ.ย.62

13,900.-

15 – 19 , 22 – 26 ธ.ค.62(วันคริสต์มาส) 

10 – 14 , 31 ม.ค. – 04 ก.พ.63

21 – 25 ก.พ. / 13 – 17 มี.ค. 63

14,900.-

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. , 30 พ.ย. – 04 ธ.ค.62

13 – 17 , 14 – 18 , 20 – 24 , 21 – 25 ธ.ค.62(วันคริสต์มาส)

24 – 28 ม.ค. / 14 – 18 ก.พ.63

06 – 10 , 20 – 24 , 27 – 31 มี.ค. /05 – 09 , 17 – 21 , 24 – 28 เม.ย. 63

15 – 19 , 22 – 26 , 29 พ.ค. – 2 มิ.ย. / 12 – 16 , 19 – 23 , 26 – 30 มิ.ย. 63

15,900.-

06 – 10 ธ.ค.62 (วันรัฐธรรมนูญ)

16,900.-

07 – 11 , 08 – 12 (วันรัฐธรรมนูญ) , 27 – 31 ธ.ค.62 (วันสิ้นปี)

17,900.-

07 – 11(วันมาฆบูชา) , 28 ก.พ. – 03 มี.ค.63

03 – 07 , 04 – 08 เม.ย. 63 (วันจักรี)

12 – 16 , 13 – 17 , 14 – 18 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)

01 – 05 พ.ค. 63 (วันแรงงาน+วันฉัตรมงคล)

       

COED : TW-5904 TPE04-SL

“ทัวร์ไต้หวัน 6 วัน”

มหัศจรรย์...ไต้หวัน เที่ยวครบ เต็มอิ่ม

รับส่วนลด 200/ท่าน >>>จอง 4 ท่าน ขึ้นไป ลด 400/ท่าน

Day 1 :

 สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านสายรุ้ง – MIHAYARA ICE CREAM – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - เจียอี้

Day 3 :

เจียอี้ – อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – ร้านใบชา – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

ไถจง – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ตลาดปลาไทเป

Day 5 :

ไทเป – ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง – พิธภัณฑ์กู้กง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ศูนย์เครื่องสำองค์ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง

Day 6 :

ไทเป – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

16 – 21 , 17 – 22 , 18 – 23 , 23 – 28 ธ.ค.62

15 – 20 ม.ค. / 04 – 09 , 11 – 16 , 18 – 13 , 25 – 30 มี.ค. 63

08 – 13 , 29 เม.ย. – 4 พ.ค. 63 (วันแรงงาน+วันฉัตรมงคล)

20 – 25 , 27 พ.ค. – 1 มิ.ย. 63

10 – 15 , 17 – 22 มิ.ย. 63

16,900.-

02 – 07 , 11 – 16 , 24 – 29 , 25 – 30 ธ.ค.62

08 – 13 , 22 – 27 , 29 ม.ค. – 03 ก.พ.63

01 – 06 (วันจักรี) 22 – 27 เม.ย. / 02 – 07 , 24 – 29 มิ.ย. 63

17,900.-

11 – 16 , 18 – 23 พ.ย.62

03 – 08 , 09 – 14 , 10 – 15 ธ.ค.62 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)

09 – 14 , 10 – 15 เม.ย.63 (วันสงกรานต์)

05 – 10 พ.ค. 63 (วันวิสาขบูชา)

18,900.-

04 – 09 (วันพ่อ)  , 31 ธ.ค. – 05 ม.ค.63 (เทศกาลปีใหม่)

19,900.-

       

COED : TW-5904 TPE006-VZ

“ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน”

มหัศจรรย์..ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม

รับส่วนลด 200/ท่าน >>>จอง 4 ท่าน ขึ้นไป ลด 400/ท่าน

Day 1 :

กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ – ไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ไถจงไนท์มาเก็ต

Day 2 :

ล่องเรือสุริยันจันทรา – วัดเสวียนกวง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – ตึกไทเป 101 – สร้อยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป

Day 3 :

ร้านพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ศูนย์เครื่องสำอาง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง

Day 4 :

มิฮายาร่าไอศกรีม – สนามบินไถจง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

02 – 05 , 10 – 13 ธ.ค.62

11,900.-

03 – 06 , 09 – 12 ธ.ค.62

12,900.-

14 – 17 , 15 – 18 , 17 – 20 , 20 – 23 , 22 – 25 , 27 – 30 พ.ย.62

28 พ.ย. – 01 ธ.ค. , 29 พ.ย. – 02 ธ.ค.62

13,900.-

04 – 07 (วันพ่อ) , 12 – 15 , 19 – 22 ธ.ค.62

14,900.-

06 – 09 , 23 – 26 , 25 – 28 , 27 – 30 ธ.ค.62 (วันสิ้นปี)

15,900.-

26 – 29 ธ.ค.62 (วันสิ้นปี)

16,900.-

       

COED : TW-5904 TPE061-VZ

“ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน”

มหัศจรรย์...อาลีซาน บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม

รับส่วนลด 200/ท่าน >>>จอง 4 ท่าน ขึ้นไป ลด 400/ท่าน

Day 1 :

กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ – ไถจง – ล่องเรือสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ตลาดกลางคืน เจียอี้

Day 2 :

ชิมชาอู่หลง – อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน – มิฮายาร่าไอศกรีม – ไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต

Day 3 :

ร้านพายสับปะรด – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง

Day 4 :

ไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – สนามบินไถจง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

02 – 05 , 03 – 06 , 09 – 12 , 10 – 13 ธ.ค.62

13,900.-

04 – 07 , 12 – 15 , 19 – 22 ธ.ค.62

14,900.-

06 – 09 , 23 – 26 , 25 – 28 , 27 – 30 ธ.ค.62

15,900.-

26 – 29 ธ.ค.62

16,900.-

       

COED : TW-5904 TPE01-CI

“ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน”

มหัศจรรย์...ไต้หวัน บินหรู เที่ยวครบ

รับส่วนลด 200/ท่าน >>>จอง 4 ท่าน ขึ้นไป ลด 400/ท่าน

Day 1 :

กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ – เถาหยวน – เมืองจางฮวา – วัดหลงซานลู่กัง (นั่งสามล้อ) – ถนนโบราณลู่ก่าง – พิธภัณฑ์กระจก – ไถจง

Day 2 :

หนานโถว – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา (นั่งกระเช้า) – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – เจียอี้ – WENHUA NIGHT MARKET

Day 3 :

อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – ไถจง – ร้านพายสับปะรด – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต

Day 4 :

ไทเป – ศูนย์ GERMANIUM – ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – COSMETIC – ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต – เถาหยวน

Day 5 :

สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

12 – 16 ธ.ค.62

18,900.-

25 – 29 ธ.ค.62 / 09 – 13 ม.ค.63

21,900.-

       

COED : TW-5904 TPE001-TG 

“ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน”

มหัศจรรย์...ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน

ทัวร์โปรโมชั่น ... รับส่วนลด 500/ท่าน

Day 1 :

กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ – เถาหยวน – ไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – เจียอี้

Day 2 :

เจียอี้ – อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน – ชิมชาอู่หลง – ไถจง – MIYAHARA ICE CREAM – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต

Day 3 :

หนานโถว วัดเหวินหวู่ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง

Day 4 :

อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ศูนย์เครื่องสำอาง – ตึกไทเป 101 – ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

19 – 22 ธ.ค.62

19,900.-

23 – 26 , 25 – 28 ธ.ค.62

09 – 12 ม.ค. / 06 – 09 , 13 – 16 ก.พ. / 12 – 15 มี.ค. 63

20,900.-

27 ก.พ. – 01 มี.ค. / 26 – 29 มี.ค. / 01 – 04 เม.ย. 63

21,900.-

10 – 13 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)

24,900.-

       

COED : TW-5904 TPE01-TG

“ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน”

มหัศจรรย์...ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน

ทัวร์โปรโมชั่น ... รับส่วนลด 500/ท่าน

Day 1 :

กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ – เถาหยวน – เจียอี้ – น้ำพุกลางเมือง – ตลาดกลางคืน WENHU

Day 2 :

เจียอี้ – อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน – ชิมชาอู่หลง – MIYAHARA ICE CREAM – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต

Day 3 :

หมู่บ้านสายรุ้ง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซำจั๋ง – เจียงไคเช็ค – ร้านขนมพายสับปะรด –

ตึกไทเป 101

Day 4 :

ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ศูนย์เครื่องสำอาง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

13 – 16 ก.พ.63

21,900.-

10 – 13 (วันรัฐธรรมนูญ) , 19 – 22 ธ.ค.62

22,900.-

02 – 05 , 09 – 12 ม.ค. / 06 – 09 ก.พ.63 (วันมาฆบูชา)

26 – 29 ธ.ค.62 (วันคริสต์มาส)/ 27 ก.พ. – 01 มี.ค.63

23,900.-

05 – 08 ธ.ค.62 (วันพ่อ)

24,900.-

23 – 26 , 25 – 28 ธ.ค.62 (วันคริสต์มาส)

25,900.-

       

COED : TW-5904 TPE01-BR

“ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน”

มหัศจรรย์...ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย

รับส่วนลด 200/ท่าน >>>จอง 4 ท่าน ขึ้นไป ลด 400/ท่าน

Day 1 :

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 :

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน(ไทเป) - ผู่หลี่ - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่

Day 3 :

อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา - ไถจง - มิฮายาร่าไอศกรีม – หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

ไทเป - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) - ร้านขนมพายสับปะรด -  พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต

Day 5 :

ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

17 – 21 เม.ย. 63

18,900.-

15 – 19 , 29 เม.ย. – 2 มิ.ย. 63

12 – 16 , 26 – 30 มิ.ย. 63

19,900.-

14 – 18 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)

21,900.-

 

COED : TW-6002 PTW14

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน

PRO TAIWAN WONDERFUL 2 HIGHLIGHT

รับส่วนลด 200/ท่าน >>>จอง 4 ท่าน ขึ้นไป ลด 400/ท่าน

Day 1 :

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ไทจง-ล่องทะเลสาบ-วัดพระถั๋งซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต-เจียอี้ โรงแรม

Day 2 :

ร้านชา-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ฟ่งเจี้ยไนท์มาร์เก็ต

Day 3 :

ไทเป-ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอมาเนียม-เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง-ซีเหมิงติง-โรงแรม

Day 4 :

ไทเป-วัดหลงซาน-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง–กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

09 – 12 พ.ย.62

13,999.-

02 – 05 , 16 – 19 , 23 – 26 , 30 พ.ย. – 03 ธ.ค.62

14,999.-

01 – 04 , 07 – 10 , 08 – 11 , 14 – 17 , 15 – 18 , 21 – 24 , 22 – 25 พ.ย.62

28 พ.ย. – 01 ธ.ค. , 29 พ.ย. – 02 ธ.ค.62

15,999.-

14 – 17, 21 – 24 ธ.ค.62

16,999.-

04 – 07 , 08 – 11 (วันรัฐธรรมนูญ) , 12 – 15 , 13 – 16 , 19 – 22 , 20 – 23 ธ.ค.62

17,999.-

05 – 08 , 07 – 10 ธ.ค.62  (วันพ่อ + วันรัฐธรรมนูญ)

18,999.-

26 – 30 ธ.ค.62 (ช่วงสิ้นปี)

19,999.-

       

COED : TW-6002 PTWNY12

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน

ProTaiwan Alishan Countdown

รับส่วนลด 200/ท่าน >>>จอง 4 ท่าน ขึ้นไป ลด 400/ท่าน

Day 1 :

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไทจง – ไทเป- ซีเหมินติง-Countdown

Day 2 :

ไทเป-ศูนย์เครื่องสำอาง-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น -ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอมาเนียม-เจียงไคเช็ค -ฟ่งเจี้ยไนท์มาร์เก็ต

Day 3 :

ร้านชา-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ -เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

เจียอี้-หมู่บ้านสายรุ้ง-ร้านพายสับปะรด-ไทจง-กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 63 (เทศกาลปีใหม่)

22,999.-

       

COED : TW-6002 PTWNY14

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน

PRO TAIWAN WONDERFUL 2 HIGHLIGHT

รับส่วนลด 200/ท่าน >>>จอง 4 ท่าน ขึ้นไป ลด 400/ท่าน

Day 1 :

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ไทจง-ล่องทะเลสาบ-วัดพระถั๋งซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต-เจียอี้

Day 2 :

ร้านชา-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ร้านพายสับปะรด-ซีเหมินติง

Day 3 :

ไทเป-ศูนย์เครื่องสำอาง-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น -ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอมาเนียม-เจียงไคเช็ค-ไทจง-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท

Day 4 :

ไทเป-วัดหลงซาน-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง -กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63 (เทศกาลปีใหม่)

22,999.-

       

COED : TW-6002 PTWNY30

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน

PRO TAIWAN BEAUTIFUL COUNTDOWN

รับส่วนลด 200/ท่าน >>>จอง 4 ท่าน ขึ้นไป ลด 400/ท่าน

Day 1 :

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ไทจง-ล่องทะเลสาบ-วัดพระถั๋งซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-Fengjia Nightmarket

Day 2 :

ร้านชา–Xitou Monster Village-ร้านพายศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮว่าซาน Huashan-ซีเหมินติง

Day 3 :

ไทเป-ศูนย์สร้อยสุขภาพเจอมาเนียม-อุทยาณหินเย่หลิว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง-เจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-Shilin Night Market  

Day 4 :

ไทเป-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

30 ธ.ค. – 02 ม.ค.63 (เทศกาลปีใหม่)

22,999.-

ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดTOUR ASIA

ทัวร์ฮ่องกง article
ทัวร์ญี่ปุ่น article
ทัวร์เกาหลี article
ทัวร์จีน article
ทัวร์เวียดนาม article
ทัวร์พม่า article
ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย article
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง article
ทัวร์บาหลี article
ทัวร์อินเดีย เนปาล จอร์แดน อียิปต์ อิร่าน ฯลฯBS CENTRE SERVICE CO.,LTD