ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ทัวร์ไต้หวัน article

(( ดูรายละเอียดส่วนลดที่โปรแกรม / รายการโปรโมชั่น อาจไม่ร่วมกิจกรรมส่วนลดนี้ ))

COED : TW-5404 TPE01

“ทัวร์ไต้หวัน 6 วัน อินดี้ตัวพ่อ”

หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด A

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินเถาหยวน เมืองหนานโถว วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้

Day 3 :

เมืองเจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

เมืองไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ วัดหลงซานซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านคอสเมติก ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

Day 5 :

เมืองผิงซี หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น วัดซงซานฉือโย่ว – ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง

Day 6 :

สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

25 – 30 ก.ย. / 02 – 07 ต.ค.

15,999.-

12 – 17 , 19 – 24 พ.ย. / 24 – 29 ธ.ค.

16,878.-

11 – 16 ก.ย.

16,999.-

20 – 25 ธ.ค.

15 – 20 , 29 ม.ค. – 03 ก.พ.63

05 – 10 , 12 – 17 , 26 ก.พ. – 02 มี.ค.63

11 – 16 , 18 – 23 มี.ค.63

17,878.-

15 – 20 พ.ค. (วันวิสาขบูชา) / 19 – 24 ต.ค. (วันปิยะ)

17,999.-

22 – 27 ต.ค. (วันปิยะ)

18,999.-

09 – 14 ต.ค. (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

19,999.-

04 – 08 , 05 – 09 ธ.ค.

20,878.-

27 ธ.ค. – 01 ม.ค. , 28 ธ.ค. – 02 ม.ค. , 29 ธ.ค. – 03 มี.ค.

26,878.-

       

COED : TW-5404 TPE02

“ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน อาร์ตตัวพ่อ”

หนานโถว ไทจง ไทเป

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินเถาหยวน เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ ร้านกาแฟ เมืองไทจง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต

Day 3 :

หมู่บ้านสายรุ้ง – เมืองไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ วัดหลงซานซื่อ – อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ร้านคอสเมติก ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง

Day 5 :

สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

30 ส.ค. – 03 ก.ย.

06 – 10 , 09 – 13 , 20 – 24 , 23 – 27 , 27 ก.ย. – 01 ต.ค.

12,999.-

01 – 05 , 02 – 06 , 07 – 11 , 13 – 17 , 14 – 18 , 21 – 25 ,

28 ก.ย. – 02 ต.ค.

13,999.-

02 – 06 , 03 – 07 , 16 – 20 , 17 – 21 ต.ค.

14,999.-

19 – 23 , 20 – 24 ต.ค. (วันปิยะ)

15,999.-

12 – 16 ต.ค. (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

16,999.-

09 – 13 , 10 – 14 ต.ค. (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

18,999.-

       

COED : TW-5404 TPE03

“ทัวร์ไต้หวัน 7 วัน อินดี้ตัวแม่”

หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินเถาหยวน เมืองหนานโถว วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้

Day 3 :

เมืองเจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

เมืองไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ย่านซีเหมินติง

Day 5 :

ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ร้านหยก ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน

Day 6 :

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ร้านคอสเมติก อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – MITSUI  OUTLET PARK

Day 7 :

สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

24 – 30 ก.ย.

19,999.-

10 – 16 ก.ย.

21,999.-

08 – 14 , 10 – 16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) , 17 – 23 ต.ค. (วันปิยะ)

22,999.-

       

COED : TW-5404 TPE04

“ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน ช้อปเก่งตัวแม่”

จัดเต็มไทเป

ราคาพิเศษ ... ไม่ร่วมโปรโมชั่น

Day 1 :

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน ไทเป วัดหลงซาน ตลาดปลาไทเป ร้านคอสเมติก ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชั้น 89) ซีเหมินติง

Day 3 :

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

02 – 05 , 06 – 09 , 09 – 12 , 23 – 26 ก.ย.

9,999.-

30 ส.ค. – 02 ก.ย.

13 – 16 , 16 – 19 , 20 – 23 , 27 – 30 ก.ย.

10,999.-

       

COED : TW-5404 TPE05

“ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน สละโสดตัวแม่”

หนานโถว ไทจง ไทเป

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด A

Day 1 :

สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

Day 2 :

สนามบินเถาหยวน เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ร้านกาแฟ เมืองไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ฟงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต

Day 3 :

ไทเป วัดเสียไห่เฉิงหวง ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) ร้านคอสเมติก ตึกไทเป 101 ซีเหมินติง

Day 5 :

สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

09 – 13 , 16 – 20 , 23 – 27 ก.ย.

11,878.-

02 – 06 , 06 – 10 , 13 – 17 ก.ย.

12,878.-

01 – 05 , 07 – 11 , 14 – 18 , 21 – 25 , 28 ก.ย. – 02 ต.ค.

03 – 07 , 17 – 21 ต.ค.

03 – 07 , 04 – 08 , 10 – 14 , 11 – 15 , 12 – 16 , 17 – 21 , 18 – 22 ,

19 – 23 , 24 – 28 , 25 – 29 , 26 – 30 พ.ย.

01 – 05 , 02 – 06 , 15 – 19  , 22 – 26 ธ.ค.

13,878.-

05 – 09 , 12 – 16 , 19 – 23 ม.ค.63

02 – 06 , 09 – 13 , 16 – 20 , 23 – 27 ก.พ.63

01 – 05 , 08 – 12 , 15 – 19 , 22 – 26 มี.ค.63

30 ต.ค. – 03 พ.ย. , 31 ต.ค. – 04 พ.ย.

01 – 05 , 02 – 06 , 05 – 09 , 06 – 10 , 07 – 11 , 08 – 12 , 09 – 13 ,

13 – 17 , 14 – 18 , 15 – 19 , 16 – 20 , 20 – 24 , 21 – 25 , 22 – 26 ,

23 – 27 , 27 พ.ย. – 01 ธ.ค. , 28 พ.ย. – 02 ธ.ค. , 29 พ.ย. – 03 ธ.ค. ,

30 พ.ย. – 04 ธ.ค.

09 – 13 , 10 – 14 , 16 – 20 , 17 – 21 , 23 – 27 , 24 – 28 ธ.ค.

14,878.-

06 – 10 , 07 – 11 , 13 – 17 , 14 – 18 ม.ค.96

03 – 07 , 04 – 08 , 10 – 14 , 11 – 15 , 15 – 19 , 17 – 21 , 18 – 22 ,

22 – 26 , 24 – 28 , 25 – 29 , 29 ก.พ. – 04 มี.ค.63

02 – 06 , 03 – 07 , 07 – 11 , 09 – 13 ,10 – 14 , 14 – 18 , 16 – 20 ,

17 – 21 , 21 – 25 , 23 – 27 , 24 – 28 มี.ค.63

08 – 12 , 11 – 15 , 12 – 16 , 13 – 17 , 14 – 18 , 18 – 22 , 19 – 23 ,

20 – 24 , 21 – 25 ธ.ค.

15,878.-

02 – 06 , 03 – 07 , 04 – 08 , 08 – 12 , 09 – 13 , 10 – 14 , 11 – 15 ,

15 – 19 , 16 – 20 , 17 – 21 , 18 – 22 , 29 ม.ค. – 02 ก.พ. ,

30 ม.ค. – 03 ก.พ. , 31 ม.ค. – 04 ก.พ.63

01 – 05 , 08 – 12 , 12 – 16 , 13 – 17 , 14 – 18 , 19 – 23 , 20 – 24 ,

21 – 25 , 26 ก.พ. – 01 มี.ค. , 27 ก.พ. – 02 มี.ค. , 28 ก.พ. – 03 มี.ค.63

09 – 13 ต.ค.(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 25 – 29 ธ.ค.

16,878.-

10 – 14 ต.ค.(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

03 – 07 , 04 – 08 , 05 – 09 , 06 – 10 , 07 – 11 ธ.ค.

17,878.-

01 – 05 ม.ค.

19,878.-

26 – 30 , 27 – 31 ธ.ค.

22,878.-

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. , 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. , 30 ธ.ค. – 03 ม.ค. , 31 ธ.ค. – 04 ม.ค.

25,878.-

       

COED : TW-5404 TPE11

“ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน ตัวพ่อสุดฮิต”

ไทจง ไทเป หนานโถว

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด A

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) สนามบินไทจง ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ไทเป ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) ตลาดปลาไทเป

Day 2 :

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ร้านสร้อยสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านเครื่องสำอาง ซีเหมินติง

Day 3 :

ไทเป ร้านพายสับปะรด หนานโถว ทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ – CONA’S CHOCOLATE CASTLE – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

ไทจง ร้านไอศครีมมิยาฮาร่า สนามบินไทจง สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

02 – 05 , 16 – 19 พ.ย.

14 – 17 , 21 – 24 ธ.ค.

14,878.-

05 – 08 , 06 – 09 , 07 – 10 ธ.ค.

17,878.-

       

COED : TW-5404 TPE12

“ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน เคาท์ดาวน์สุดมันส์”

ไทจง หนานโถว ไทเป

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) สนามบินไทจง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ ร้านกาแฟ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

Day 2 :

หมู่บ้านสายรุ้ง ไทเป อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ร้านสร้อยสุขภาพตลาดปลาไทเป

Day 3 :

ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านเครื่องสำอาง ซีเหมินติง ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2020 - ชมพลุตึกไทเป 101 ณ อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซน

Day 4 :

วัดหลงซาน ไทจง สนามบินไทจง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. , 30 ธ.ค. – 02 ม.ค.

21,878.-

       

COED : TW-5404 TPE20

“ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน ตัวพ่อขั้นสุด”

หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี้

Day 2 :

ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง

Day 3 :

ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชั้น 89) ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว

MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

05 – 08 , 19 -22 ก.ย.

02 – 05 , 07 – 10 , 09 – 12 , 14 – 17 , 16 – 19 , 21 – 24 , 23 – 26 พ.ย.

28 พ.ย. – 01 ธ.ค. , 30 พ.ย. – 03 ธ.ค.

12 – 15 , 14 – 17 , 19 – 22 ธ.ค.

19,999.-

05 – 08 , 17 – 20 , 19 – 22 , 24 – 27 , 26 – 29 ต.ค.

21 – 24 , 26 – 29 ธ.ค.

20,999.-

25 – 28 ต.ค.

21,999.-

20 – 23 ต.ค.(วันปิยะ) / 05 – 08 (วันพ่อ) , 07 – 10 ธ.ค. (วันรัฐธรรมนูญ)

22,999.-

10 – 13 , 12 – 15 ต.ค.(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

23,999.-

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. , 31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 63 (วันปีใหม่)

28,999.-

       

COED : TW-5404 TPE21

“ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน ตัวพ่อขั้นเทพ”

หนานโถว เจียอี้ ไทจง

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี้

Day 2 :

ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง

Day 3 :

ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) ร้านกาแฟ

Day 4 :

ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101(ชั้น86) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

Day 5 :

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

06 – 10 , 20 – 24 ก.ย.

25 – 29 , 26 – 30 ต.ค.

01 – 05 , 06 – 10 , 08 – 12 , 13 – 17 , 15 – 19 , 20 – 24 , 22 – 26 ,

27 พ.ย. – 01 ธ.ค. , 30 พ.ย. – 04 ธ.ค.

13 – 17 , 18 – 22 , 20 – 24 , 25 – 29 ธ.ค.

24,999.-

02 – 06 , 04 – 08 , 18 – 22 ต.ค. / 04 – 08 ธ.ค. (วันพ่อ)

25,999.-

09 – 13 , 11 – 15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) , 23 – 27 ต.ค. (วันปิยะ)

06 – 10 , 07 – 11 ธ.ค. (วันรัฐธรรมนูญ)

26,999.-

30 ธ.ค. – 03 ม.ค. , 31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 63 (วันปีใหม่)

31,999.-

       

COED : TW-5404 TPE33

“ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน สุดคุ้มตัวพ่อ”

ไทเป ตั้นสุย

ราคาพิเศษ ... ไม่ร่วมโปรโมชั่น

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) สนามบินเถาหยวน ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง

Day 2 :

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

Day 3 :

ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) ร้านสร้อยสุขภาพ ตลาดปลาไทเป ตั้นสุ่ย ถนน LOVE LANE – สะพานคู่รัก ตั้นสุ่ยไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

วัดหลงซาน วัดเป่าอัน ร้านพายสับปะรด ร้านคอสเมติก – Mitsui Outlet Park – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

05 – 08 , 19 – 22 , 26 – 29 ก.ย.

11,999.-

12 – 15 ก.ย.

12,999.-

       

COED : TW-5404 TPE51

“ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน พาชิลตัวพ่อ”

หนานโถว ไทจง ไทเป

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Day 2 :

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเถาหยวน หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –  วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ –  ร้านชาอู่หลง ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

Day 3 :

ไทเป ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ – Huashan 1914 Creative Park – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) ซีเหมินติง

Day 4 :

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ร้านเครื่องสำอาง – Mitsui Outlet Park – สนามบิน

เถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

04 – 07 , 14 – 17 พ.ย.

14,878.-

       

COED : TW-5404 TPE52

“ทัวร์ไต้หวัน 6 วัน ครบสูตรตัวพ่อ”

หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Day 2 :

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเถาหยวน หนานโถว วัดเหวิ่นหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –  วัดพระถังซัมจั๋ง นั่งกระเช้าพาโนราม่า หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า เจียอี้

Day 3 :

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ – ร้านชาอู่หลง – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

ไทเป ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านสร้อยสุขภาพ ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) ซีเหมินติง

Day 5 :

นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ร้านหยก นั่งรถไฟสู่เมืองไทเป ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

Day 6 :

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ร้านเครื่องสำอาง – Mitsui Outlet Park – สนามบิน

เถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

25 – 30 ก.ย.

21,878.-

19 – 24 พ.ย.

22,878.-

       

CODE : TW-5404 TPE55

“ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน”

T-DED WONDERFUL TAIWAN

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเถาหยวน

Day 2 :

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ – Coffee Shop – ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่กัวเม่ย

Day 3 :

หมู่บ้านสายรุ้ง ไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

นั่งกระเช้าเหมาคง ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) ตลาดปลาไทเป – ร้านคอสเมติก เขตตั้นซุ่ย สะพานแห่งความรัก ป้อมปราการสีแดง โบสถ์ตั้นสุ่ย – ช้อปปิ้งถนนโบราณตั้นสุย

Day 5 :

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

19 – 23 ก.ย. / 24 – 28 ต.ค. / 07 – 11 พ.ย. / 13 – 17 ธ.ค.

19,999.-

20 – 24 ธ.ค.

20,999.-

       

COED : TW-5404 TPE57

“ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน พาฟินตัวพ่อ”

หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 :

สนามบินนานาชาติเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า เมืองเจียอี้

Day 3 :

เมืองเจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อุทยานแห่งชาติหยางหมิงชาน ย่านซีเหมินติง

Day 5 :

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ร้านคอสเมติก ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

20 – 24 ก.ย. / 03 – 07 ต.ค. / 06 – 10 พ.ย.

18,999.-

22 – 26 ต.ค.

19,999.-

COED : TW-5908 TGTPE01

ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่ 5 วัน

ซุปตาร์... หม้อรวม 

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-เมืองผูหลี่-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้

Day 2 :

เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

Day 3 :

หมู่บ้านสายรุ้ง-ไถจง-ไทเป-ขนมพายสับปะรด-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง-อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก

Day 4 :

DUTY FREE-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89)ไทเป-เถาหยวน

Day 5 :

ร้านเครื่องสำอางค์-อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน-MITSUI OUTLET MALL-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

12 – 16 , 19 – 23 , 23 – 27 ต.ค.(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 + วันปิยมหาราช)

25,888.-

       

COED : TW-5908 VZRMQ01

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4 วัน

ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด A

Day 1 :

กรุงเทพมหานคร ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจงไทเป-อนุสรณ์สถาน เจียงไคเชก- ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

Day 2 :

ขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-วัดหลงซาน-ร้านเครื่องสำอางค์-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง

Day 3 :

DUTY FREE-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

Day 4 :

หมู่บ้านสายรุ้ง-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง-กรุงเทพมหานคร

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

30 ส.ค. – 02 ก.ย.

11,888.-

30 พ.ย. – 03 ธ.ค.

12,888.-

04 – 07 , 18 – 21 , 25 – 28 ก.ย.

31 ต.ค. – 03 พ.ย.

01 – 04 , 03 – 06 , 07 – 10 , 09 – 12 , 10 – 13 , 14 – 17 , 15 – 18 ,

17 – 20 , 21 – 24 , 23 – 26 , 24 – 27 , 28 พ.ย. – 01 ธ.ค. ,

29 พ.ย. – 02 ธ.ค.

01 – 04 , 12 – 15 , 13 – 16 , 15 – 18 , 19 – 22 ธ.ค.

13,888.-

02 – 05 , 06 – 09 , 16 – 19 , 18 – 21 ต.ค.

14,888.-

20 – 23 , 23 – 26 ต.ค.(วันปิยมหาราช)

05 – 08 , 08 – 11 ธ.ค.

15,888.-

13 – 16 ต.ค.(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

26 – 29 ธ.ค.

16,888.-

27 – 30 ธ.ค.

19,888.-

       

COED : TW-5908 VZRMQ02COED : TW-5908 VZRMQ02

ไต้หวัน ไทจง  เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป 5 วัน

ซุปตาร์... อาเฮียหลี อาหลีเฮีย 

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด A

Day 1 :

กรุงเทพมหานคร ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง-เกาสง-ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง-ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ

Day 2 :

วัดโฝวกวงซัน-เกาสง-เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง

Day 3 :

เจียอี้-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-วัดจงไถฉานซื่อ-ไทจง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

Day 4 :

ไทจง-ไทเป-ขนมพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก -ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89)-ศูนย์สร้อยสุขภาพ

Day 5 :

หมู่บ้านสายรุ้ง-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง-กรุงเทพมหานคร

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

28 ก.ย. – 02 ต.ค.

15,888.-

05 – 09 , 26 – 30 ต.ค.

17,888.-

19 – 23 ต.ค.(วันปิยมหาราช)

18,888.-

       

COED : TW-5908 VZTPE01

ไต้หวัน เทศกาลปีใหม่ 2020 เคาท์ดาวน์ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน 5 วัน

ซุปตาร์... ปุ้งปั้ง มัน ดัง มาก 

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพมหานคร ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน

Day 2 :

วัดจงไถฉานซื่อ-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-เจี้ยอี้

Day 3 :

เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ร้านชาอู่หลง-ร้านขนมพายสับปะรด-เมืองไถจง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

Day 4 :

เมืองไทเป-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-วัดหลงซาน-ตลาดซีเหมินติง-ชมพลุไฟตึกไทเป 101 ที่หอรำลึกซุนยัดเซน

Day 5 :

เมืองไทเป-Duty Free-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณ จิ่วเฟิ่น-Gloria Outlets-ท่าอากาศยานนานาชาติ เถาหยวน-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

28 ธ.ค. – 01 ม.ค.

25,888.-

  

COED : TW-5904 TPE01

“ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน”

มหัศจรรย์...ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน 4 วัน 3 คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ – เจียอี้ – น้ำพุกลางเมือง – ตลาดกลางคืน WENHU

Day 2 :

เจียอี้ – อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน – ชิมชาอู่หลง - MIYAHARA ICE CREAM – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต

Day 3 :

หมู่บ้านสายรุ้ง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซำจั๋ง – เจียงไคเช็ค – ร้านขนมพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง

Day 4 :

ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ศูนย์เครื่องสำอาง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

26 – 29 ก.ย.62

21,900.-

12 – 15 ก.ย. / 21 – 24 พ.ย. 62

10 – 13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) , 19 – 22 ธ.ค.62

02 – 05 , 09 – 12 ม.ค.63

22,900.-

23 – 26 ต.ค.(วันปิยมหาราช) / 26 – 29 ธ.ค.62 (วันคริสต์มาส)

23,900.-

11 – 14 ต.ค.(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 05 – 08 ธ.ค.62 (วันพ่อ)

24,900.-

23 – 26 , 25 – 28 ธ.ค.62 (วันคริสต์มาส)

25,900.-

       

COED : TW-5904 TPE02

“ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน”

มหัศจรรย์...ไทเป 5 วัน 3 คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

(เดือน ก.ย.-ต.ค. รับหมวด A)

Day 1 :

สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – ไถจง – บ้านสายรุ้ง – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านใบชา – ไถจง

Day 3 :

 ไถจง – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง – ถนนคนเดินซีเหมินติง

Day 4 :

ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี – ศูนย์เครื่องสำอาง – ตลาดปลา

Day 5 :

ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

05 – 09 , 06 – 10 , 21 – 25 , 22 – 26 , 27 ก.ย. – 01 ต.ค. 62

28 ก.ย. – 02 ต.ค. , 29 ก.ย. – 03 ต.ค.62

12,900.-

30 ส.ค. – 03 ก.ย. / 13 – 17 ก.ย. 62

04 – 08 , 06 – 10 , 19 – 23 , 20 – 24 , 25 – 29 ต.ค.62

13,900.-

11 – 15(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) , 18 – 22 ต.ค.62

01 – 05 , 02 – 06 , 08 – 12 , 15 – 19 , 16 – 20 , 17 – 21 , 24 – 28 พ.ย.62

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. , 30 พ.ย. – 04 ธ.ค.62

13 – 17 , 14 – 18 , 15 – 19 , 20 – 24 , 21 – 25 , 22 – 26 ธ.ค.(วันคริสต์มาส)

14,900.-

31 ส.ค. – 04 ก.ย. / 03 – 07 , 09 – 13 , 10 – 14 , 22 – 26 , 23 – 27 พ.ย. 62

15,900.-

06 – 10 , 07 – 11 , 08 – 12 (วันรัฐธรรมนูญ) , 27 – 31 ธ.ค.62  (วันสิ้นปี)

16,900.-

       

COED : TW-5904 TPE03

“ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน”

มหัศจรรย์...ไทเป อาลีซาน 5 วัน 3 คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

(เดือน ก.ย.-ต.ค. รับหมวด A)

Day 1 :

 สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน(ไทเป) – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เจียอี้

Day 3 :

เจียอี้ – อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – ร้านใบชา – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว – ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งซีเหมินติง

Day 5 :

ไทเป – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

06 – 10 , 21 – 25 ก.ย. 62

04 – 08 , 06 – 10 ต.ค. 62

13,900.-

05 – 09 , 13 – 17 , 22 – 26 , 27 ก.ย. – 01 ต.ค. , 28 ก.ย. – 02 ต.ค. 62

29 ก.ย. – 03 ต.ค. / 19 – 23 , 20 – 24 , 25 – 29 ต.ค./ 10 – 14 , 17 – 21 พ.ย.62

14,900.-

31 ส.ค. – 04 ก.ย. / 11 – 15 ต.ค.62

01 – 05 , 02 – 06 , 03 – 07 , 08 – 12 , 09 – 13 , 15 – 19 , 16 – 20 พ.ย.62

22 – 26 , 23 – 27 , 24 – 28 , 29 พ.ย. – 03 ธ.ค. , 30 พ.ย. – 04 ธ.ค.62

13 – 17 , 14 – 18 , 15 – 19 , 20 – 24 , 21 – 25 , 22 – 26 ธ.ค.(วันคริสต์มาส)

15,900.-

06 – 10 , 07 – 11 , 08 – 12 (วันรัฐธรรมนูญ) , 27 – 31 ธ.ค.62 (วันสิ้นปี)

17,900.-

       

COED : TW-5904 TPE04

“ทัวร์ไต้หวัน 6 วัน”

มหัศจรรย์...ไทเป เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

 สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านสายรุ้ง - MIHAYARA ICE CREAM – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - เจียอี้

Day 3 :

เจียอี้ – อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – ร้านใบชา – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

ไถจง – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ตลาดปลาไทเป

Day 5 :

ไทเป - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง – พิพิธภัณฑ์กู้กง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 –ศูนย์เครื่องสำองค์ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง

Day 6 :

ไทเป – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

03 – 08 , 25 – 30 ก.ย.62 ราคาโปรโมชั่น >>> เลือกรับโปรโมชั่นหมวด A

16,900.-

28 ส.ค. – 02 ก.ย. / 11 – 16 ก.ย.62

02 – 07 , 09 – 14 , 16 – 21 , 23 – 28 , 30 ต.ค. – 04 พ.ย.62

06 – 11 , 13 – 18 , 20 – 25 , 25 – 30 , 27 พ.ย. – 02 ธ.ค.62

02 – 07 , 11 – 16 , 16 – 21 , 17 – 22 , 18 – 23 , 23 – 28 , 24 – 29 , 25 – 30 ธ.ค.62

17,900.-

11 – 16 , 18 – 23 พ.ย.62

18,900.-

03 – 08 , 04 – 09 , 09 – 14 , 10 – 15 ธ.ค.62 (วันพ่อ-วันรัฐธรรมนูญ)

19,900.-

       

COED : TW-5904 TPE06

“ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน”

TAIPEI TAICHUNG 4 วัน 3 คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ – ไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ไถจงไนท์มาเก็ต

Day 2 :

ล่องเรือสุริยันจันทรา – วัดเสวียนกวง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง - ตึกไทเป 101 – สร้อยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป

Day 3 :

ร้านพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ศูนย์เครื่องสำอาง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง

Day 4 :

มิฮายาร่าไอศกรีม – สนามบินไถจง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

04 – 07 ก.ย.62

13,900.-

28 – 31 ส.ค. / 18 – 21 ก.ย.62

14,900.-

02 – 05 , 16 – 19 ต.ค.62

15,900.-

       

COED : TW-5904 TPE07

“ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน”

มหัศจรรย์...ไทเป อาลีซาน 5 วัน 4 คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ – ไถจง – มิยาฮาร่าไอศกรีม – เจียอี้ – ตลาดกลางคืนเจียอี้

Day 2 :

อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน – ชิมชาอู่หลง – ไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต

Day 3 :

วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซำจั๋ง – ล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทรา – ไทเป – เจียงไคเช็ค – ชมผลิตภัณฑ์ – ปะการังแดง - ตึกไทเป101 – ซีเหมินติง

Day 4 :

ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – เส้นทางรถไฟสายผิงซี – ศูนย์เครื่องสำอาง – ตลาดปลาไทเป

Day 5 :

ไทเป – หมู่บ้านสายรุ้ง – สนามบินไถจง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

31 ส.ค. – 04 ก.ย.62

15,900.-

04 – 08 , 11 – 15 , 14 – 18 ก.ย.62

16,900.-

07 – 11 ก.ย.62

17,900.-

       

COED : TW-5904 TPE061

“ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน”

มหัศจรรย์...อาลีซาน 4 วัน 3 คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ – ไถจง – ล่องเรือสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ตลาดกลางคืน เจียอี้

Day 2 :

ชิมชาอู่หลง – อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน – มิฮายาร่าไอศกรีม – ไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต

Day 3 :

ร้านพายสับปะรด – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง

Day 4 :

ไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – สนามบินไถจง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

04 – 07 , 18 – 21 ก.ย. / 02 – 05 , 16 – 19 ต.ค.62

14,900.-

 

     

 

ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน เย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ตึกไทเป วัดหลวงซาน ทาโรโกะ

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดTOUR ASIA

ทัวร์ฮ่องกง article
ทัวร์ญี่ปุ่น article
ทัวร์เกาหลี article
ทัวร์จีน article
ทัวร์เวียดนาม article
ทัวร์พม่า article
ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย article
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง article
ทัวร์บาหลี article
ทัวร์อินเดีย เนปาล จอร์แดน อียิปต์ อิร่าน ฯลฯBS CENTRE SERVICE CO.,LTD